Ladakh: Markha Valley Trek und Stok Kangri (S)

Ladakh_0009_DxO Ladakh_0013_DxO Ladakh_0016_DxO Ladakh_0432_DxO Ladakh_0433_DxO
Ladakh_0437_DxO Ladakh_0444_DxO Ladakh_0448_DxO Ladakh_0454_DxO Ladakh_0459_DxO
Ladakh_0463_DxO Ladakh_0465_DxO Ladakh_0467_DxO Ladakh_0471_DxO Ladakh_0473_DxO
Ladakh_0476_DxO Ladakh_0477_DxO Ladakh_0485_DxO Ladakh_0491_DxO (2) Ladakh_0503_DxO
Ladakh_0504_DxO Ladakh_0508_DxO Ladakh_0515_DxO Ladakh_0522_DxO Ladakh_0525_DxO
Ladakh_0527_DxO Ladakh_0534_DxO Ladakh_0536_DxO Ladakh_0543_DxO Ladakh_0545_DxO
Ladakh_0548_DxO Ladakh_0549_DxO Ladakh_0552_DxO Ladakh_0564_DxO Ladakh_0565_DxO
Ladakh_0569_DxO Ladakh_0582_DxO Ladakh_0587_DxO Ladakh_0591_DxO Ladakh_0599_DxO
Ladakh_0604_DxO Ladakh_0608_DxO Ladakh_0613_DxO Ladakh_0616_DxO Ladakh_0618_DxO
Ladakh_0620_DxO Ladakh_0625_DxO Ladakh_0626_DxO Ladakh_0636_DxO Ladakh_0639_DxO
Ladakh_0640_DxO Ladakh_0644_DxO Ladakh_0645_DxO Ladakh_0647_DxO Ladakh_0650_DxO
Ladakh_0651_DxO Ladakh_0654_DxO Ladakh_0664_DxO Ladakh_0668_DxO Ladakh_0669_DxO
Ladakh_0673_DxO Ladakh_0680_DxO Ladakh_0686_DxO Ladakh_0695_DxO Ladakh_0699_DxO
Ladakh_0701_DxO Ladakh_0704_DxO Ladakh_0711_DxO Ladakh_0723_DxO Ladakh_0724_DxO
Ladakh_0725_DxO Ladakh_0726_DxO Ladakh_0727_DxO Ladakh_0740_DxO Ladakh_0750_DxO
Ladakh_0757_DxO Ladakh_0758_DxO Ladakh_0770_DxO Ladakh_0787_DxO Ladakh_0789_DxO
Ladakh_0796_DxO Ladakh_0797_DxO Ladakh_0799_DxO Ladakh_0804_DxO Ladakh_0811_DxO
Ladakh_0817_DxO Ladakh_0821_DxO Ladakh_0828_DxO Ladakh_0833_DxO Ladakh_0836_DxO
Ladakh_0838_DxO Ladakh_0839_DxO Ladakh_0841_DxO Ladakh_0847_DxO Ladakh_0850_DxO
Ladakh_0856_DxO Ladakh_0863_DxO Ladakh_0864_DxO Ladakh_0867_DxO Ladakh_0869_DxO
Ladakh_0873_DxO Ladakh_0877_DxO Ladakh_0892_DxO Ladakh_0894_DxO Ladakh_0899_DxO
Ladakh_0902_DxO Ladakh_0903_DxO Ladakh_0914_DxO Ladakh_0921_DxO Ladakh_0929_DxO
Ladakh_0930_DxO Ladakh_0932_DxO Ladakh_0933_DxO Ladakh_0937_DxO Ladakh_0942_DxO
Ladakh_0943_DxO Ladakh_0950_DxO Ladakh_0951_DxO Ladakh_0952_DxO Ladakh_0965_DxO
Ladakh_0971_DxO Ladakh_0972_DxO Ladakh_0976_DxO Ladakh_0979_DxO Ladakh_0982_DxO
Ladakh_0998_DxO Ladakh_1005_DxO Ladakh_1008_DxO Ladakh_1010_DxO Ladakh_1011_DxO
Ladakh_1013_DxO Ladakh_1014_DxO Ladakh_1023_DxO Ladakh_1028_DxO Ladakh_1031_DxO
Ladakh_1037_DxO Ladakh_1039_DxO Ladakh_1040_DxO Ladakh_1042_DxO Ladakh_1044_DxO
Ladakh_1045_DxO Ladakh_1046_DxO Ladakh_1047_DxO Ladakh_1049_DxO Ladakh_1062_DxO
Ladakh_1063_DxO Ladakh_1076_DxO (2) Ladakh_1084_DxO Ladakh_1091_DxO Ladakh_1093_DxO
Ladakh_1096_DxO Ladakh_1097_DxO Ladakh_1098_DxO Ladakh_1103_DxO Ladakh_1106_DxO
Ladakh_1107_DxO Ladakh_1110_DxO Ladakh_1111_DxO Ladakh_1113_DxO Ladakh_1115_DxO
Ladakh_1117_DxO Ladakh_1118_DxO Ladakh_1129_DxO Ladakh_1131_DxO Ladakh_1139_DxO
Ladakh_1141_DxO